Projekt ˝Akademija jačanja civilnog društva˝ – MUP KS

KANTON_SARAJEVO

TKO Izbor plus je implementirala projekat „Akademija jačanja civilnog društva˝ koji je podržan finasijski od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. U okviru projekta predviđeno je institucionalno jačanje organizacija civilnog društva kroz sticanje vještina pisanja projekata koji mogu biti podržani od različitih donataora u regiji Zapadnog Balkana.

Jedna od planiranih ključnih aktivnosti je modularna obuka za projektne timove organizacija koje  sa svojim aktivnostima djeluju Kantonu Sarajevo.

Obuka  “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)” održana je za članove četiri organizacija civilnog društva sa područja Kantona u sklopu implementiranja projekta ˝Akademija jačanja civilnog društva˝. Održana su dvije dvodnevne radionice, 13. i 14. decembar i 20. i 21. decembar 2012. godine u Biznis centru općine Centar. Nakon prve dvodnevne radionice sa organizacijam je nastavljen rad kroz pružanje tehničke asistencije pri izradi logičkog okvira kao šematskog prikaza jednog projekta.

Ova obuka imala je za cilj da:

  • Učesnici unaprijede znanja o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom,
  • Učesnici steknu vještine analiziranja trenutne situacije kao osnove za razvijanje prijedloga projekta,
  • Učesnici steknu vještine izrade logičkog okvira poštujući vertikalnu i horizontalnu logiku te SMART pokazatelje uspjeha,
  • Učesnici steknu vjestine pisanje prijedloga projekta,
  • Učesnici steknu znanje o važnosti monitoringa i evaluacije u implementaciji projekta i kontekstu PCM.

U nastavku Vam donosimo galeriju sa dvije dvodnevne radionice.