Obuka ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝ za službenike Općine Stari Grad

opcina_stari_grad_sarajevo

U februaru 2014. godine završila je obuka za službenike Općine Stari Grad na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝.

Od decembra 2013. do februara 2014. godine održane su tri trodnevne obuke na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝ (PCM) koje imaju za cilj da ojačaju kapacitete opštinskog tima u cilju efikasnijeg planiranja i implementacije projekata. Na kraju obuke očekuje se da učesnici unaprijede znanja o metodologiji upravljanja projektnim ciklusom, zatim da steknu vještine analiziranja trenutne situacije kao osnove za razvijanje prijedloga projekta, steknu vještine izrade logičkog okvira, unaprijede znanje u oblastima monitoringa i evaluacije projekta, te da steknu vještine pisanja prijedloga projekata.

Prvi trodnevni dio obuke treneri TKO Izbor plus predstavili su instrumente i programe dostupne opštinama u BiH, zatim su prezentirali faze upravljanja projektnim ciklusom kao i sve tehnike i alate za uspješnu izradu logičkog okvira (analiza zainteresiranih strana, stablo problema, stablo ciljeva, analiza strategija), prezentirali svoje ideje za izradu prijedloga projekata nakon čega su zajedno sa trenerima odredili interventnu logiku za svoje projekte.

Drugi trodnevni dio obuke započeo je prezentiranjem logičkih matrica. Nakon toga, treneri TKO Izbor Plus su predstavili kompletnu aplikacionu formu koja treba da bude zadovoljena pri pisanju projekata za EU, kao i budžet. Učesnici su zatim, pristupili popunjavanju budžetske forme, a zatim i aplikacione forme, prema njihovoj logičkoj matrici. Po završetku popunjavanja alikacione forme, treneri su dali povratnu informaciju o tome šta bi trebalo nadograditi da bi prijedlog projekta bio kompletniji i prihvatljiviji.

Za početak posljednjeg trodnevnog dijela obuke, učesnici su prezentirali, ranije napisane, prijedloge projekata. Ostali učesnici su ocijenili iste, te se zatim pristupilo upoznavanju učesnika sa aplikacionim paketom za EU fondove. Treneri TKO Izbor Plus su učesnicima prezentirali smjernice za aplikanta, punu aplikacionu formu, PADOR identifikaciju, koncept notu, kriterije za odabri projekata za finansiranje iz EU fondova, najčešće greške prilikom pripreme i podnošenja projektnih prijedloga na javne pozive. Također, predstavljeno je kako se administrativno i finansijski upravlja projektom, kao i kako se sprovodi monitoring i evaluacija samog projekta.

Na kraju posljednjeg dijela obuke učesnicima su podjeljeni certifikati za sudjelovanje na tri modula obuke na temu ˝Upravljanje projektnim ciklusom˝.