Reference

U ovoj sekciji ćemo Vam ukratko predstaviti koje je sve obuke i za koje institucije i organizacije TKO Izbor Plus organizirao. U prvom dijelu prikazat ćemo Vam vladine institicije sa svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine, a u drugom dijelu biće prikazane obuke za sve međunarodne i domaće organizacije kao i međunarodne i domaće firme.

Tema treninga

Učesnici treninga

Trajanje treninga

 • PCM – Upravljanje projektnim ciklusom, Prezentacijske vjestine/javni nastup, Pisanje idejnih projekata , Komunikacija sa zainteresiranim stranama)
Ministarstva i agencije na državnom nivou korisnici CARDS 2005 – Planiranje u okviru CARDS 2005 1 godisnji projekat u partenrstvu sa MDF- Netherlands
 • PCM – Upravljanje projektnim ciklusom, Komunikacija sa zainteresiranim stranama, Pisanje TORa
Ministarstva i agencije na državnom nivou  korisnici CARDS 2006 – Planiranje u okviru CARDS 2006 1 godišnji projekat u partenrstvu sa MDF Netherlands
 • PCM – Upravljanje projektnim ciklusom
70 opština sa područja BiH u sklopu MTS obuke za Jedinice lokalne samouprave – UNDP 6 dana modularnog treninga i tehnička asistencija pri izradi prijedloga projekata
 • PCM – Upravljanje projektnim ciklusom
 • Monitoring i evaluacija
Direkcija za Ekonomsko Planiranje 7 dana treninga + workshop (praktična primjena naučenog)   2 dana obuke
 • PCM – Upravljanje  projektnim ciklusom i pristupanje EU fondovima
ASB – 60 opštinskih predstavnika iz 12 opština/općina BH 5–dnevena  obuka (4 simultana treninga)
 • PCM – Upravljanje projektnim ciklusom
Predstavnici opština, lokalnih razvojih agencija, udruženja građana: 7 opština obuhvaćenih UNDP SUTRA projektom 18 dana
 • Pisanje prijedloga projekta
Predstavnici 30 opština iz BH-Učesnici projekta Nova praksa USAID 3- dnevna obuka
 • Pisanje i priprema  prijedloga projekata (napredni trening)
NERDA- predstavnici 32 opštine/općine SI BH( članovi Timova za razvoj ) 6 dana obuke
 • Pisanje prijedloga projekta  u skladu sa principima EU
REDAH – 2 modula  Bazicni i napredni trening za 20 0pština Hercegovačke regije 14 dana treninga
 • Upravljanje konfliktom
Predstavnici opštine Tuzla 1 dan
 • Upravljanje konfliktom
Predstavnici opštine Breza 1 dan
 • Profesionalni etički kodeks
Udruženje opština i gradova Republike Srpske 4 dana
 • Prezentacijske vještine (u partnerstvu sa Centrom za promociju civilnog društva)
Predstavnici Poreske uprave FBH, RS, Distrikta Brčko 20 dana obuke (5 treninga po 32 časa obuke)
 • Izrađene strategije za upravljanje ljudskim resursima-usvojene na vijećima opština
6 Opština dobojskog regiona(Doboj, Doboj Istok, Doboj Jug, Gračanica, Maglaj, Modriča)-MDP Intercooperation Jednogodišnji projekat 2006-2007
 • Liderstvo u jedinicama lokalne samouprave
Predstavnici opštine Kotor Varoš 7 dana obuke po 8 časova (56 časova obuke)
 • HRM u turizmu: Liderstvo i komunikacijske vještine u sektoru turizma
Državni službenici i djelatnici u sektoru turizmaLokacije. Sarajevo i Banja Luka (projekt: EU Turizam BiH) 2 treninga po 48 časova obuke
 •  Komunikacija sa zainteresiranim stranama
Ministarstva i agencije na državnom nivou  korisnici CARDS 2006 – Planiranje u okviru CARDS 2006 Dvodnevna obuka -16 časova obuke
 • Razvoj Tima i timski rad
 • Delegiranje
Direkcija za  evropske integracije/DEI 2 dnevni trening                        16 časova obuke
 • Proces izgradnje strategije lokalnog ekonomskog razvoja
NERDA- predstavnici 32 opštine/općine SI BH (načelnici privrednih odjela) 8 dana obuke